Tiếng Việt

ベトナム語

Thông báo

①Giờ Thánh lễ ②Tư vấn Hotline miễn phí liên quan đến các vấn đề của lao động nước ngoài(①ミサの時間 ②ベトナム人労働相談ホットライン)

祈りの場

Kinh cầu nguyện (祈りの場 | ベトナム語)