お知らせ

お知らせ お知らせ
Thông báo

①Tư vấn Hotline miễn phí liên quan đến các vấn đề của lao động nước ngoài(①ベトナム人労働相談ホットライン)

Information Board

①Schedule of Public Mass

お知らせ

①ミサの時間 ②22年11月27日以降のミサの賛歌