Thông báo

Thông báoThông báo

Một số bài viết và bài viết trên trang web này chỉ được viết bằng tiếng Nhật. Hãy sử dụng hiệu quả chức năng dịch thuật của trang web này. (当サイトの一部の投稿や記事は日本語のみで書かれています。当サイトの翻訳機能を有効にご活用ください)

Thông báo

①Lịch trình của Thánh lễ ②Tư vấn Hotline miễn phí liên quan đến các vấn đề của lao động nước ngoài(重要:①公開ミサの時間 ②ベトナム人労働相談ホットライン)

お知らせ

【お知らせ】①公開ミサの時間 ②2022年11月27日以降のミサの賛歌